Nieuws
10 December 2020 | 20.56
Edwin Venema
Edwin Venema
Deel dit artikel

Openbaarmaking giften boven €15.000 uit wetsvoorstel geschrapt

Filantropische giften boven de 15.000 euro hoeven niet openbaar te worden gemaakt. Dat blijkt uit het aangepaste voorstel dat minister Sander Dekker van Rechtsbescherming onlangs naar de kamer stuurde voor de Wet Transparantie Maatschappelijke Organisaties (WTMO). Hoewel het voorstel van de minister nog door het parlement moet worden goedgekeurd, lijkt nu een zeer omstreden vereiste voor zowel filantropische organisaties als gevers van tafel.

Openbaarmaking giften boven €15.000 uit wetsvoorstel geschrapt

‘Buitenproportioneel’

Breed maatschappelijk protest ontstond nadat minister Dekker een concept bekend had gemaakt voor de Wet Transparantie Maatschappelijke Organisaties. Deze wet zou onder andere onwenselijke (buitenlandse) beïnvloeding van maatschappelijke organisaties en religieuze instellingen door schimmige financiering moeten voorkomen. Het voorstel om in het kader hiervan alle giften boven de 15.000 euro openbaar te laten maken, was een middel dat veel organisaties uit het maatschappelijk middenveld als ‘buitenproportioneel’ kwalificeerden. Niet alleen zou het de geefbereidheid ontmoedigen, maar ook bracht het wetsvoorstel voor alle maatschappelijke organisaties onaanvaardbare extra regeldruk met zich mee.

 

Inzagerecht

De lobby van onder andere de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) is blij met het aangepaste wetsvoorstel dat nu naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het komt op belangrijke punten tegemoet aan de eerder door de sector geuite bezwaren.

In het huidige wetsvoorstel is publieke transparantie vervangen door een inzagerecht voor burgemeesters en het Openbaar Ministerie in donaties van buiten de Europese Unie (EU)/de Europese Economische Ruimte (EER) aan Nederlandse maatschappelijke organisaties, ‘wanneer daar gegronde redenen voor zijn.’ Alle stichtingen die tot nu toe van publicatie van hun jaarrekeningen waren vrijgesteld, moeten volgens het nieuwe wetsvoorstel hun balans en staat van baten en lasten gaan deponeren bij het Handelsregister.

Enkele hoofdpunten van het wetsvoorstel: 

  • De verplichte openbaarmaking van naam en woonplaats van de donateur van iedere gift boven €15.000 is komen te vervallen
  • Een burgemeester (of het Openbaar Ministerie) krijgen inzage in donaties van buiten de EU/EER ‘als daar gegronde redenen voor zijn’
  • Alleen bij grote bedragen en ‘dringende redenen’ kunnen de persoonsgegevens van de donateurs door de burgemeester worden opgevraagd
  • Alle stichtingen die tot nu toe van publicatie van hun jaarrekeningen waren vrijgesteld, moeten hun balans en staat van baten en lasten deponeren bij het Handelsregister. Anders dan de jaarrekening van commerciële rechtspersonen, vindt bij de balans en staat van baten en lasten geen openbaarmaking plaats. Deze worden enkel voor bepaalde overheidsinstanties raadpleegbaar uit hoofde van hun wettelijke taken ter voorkoming van financieel-economische criminaliteit als witwassen en terrorismefinanciering.

Lees hier het persbericht van het ministerie

Lees hier het wetsvoorstel, Memorie van Toelichting en het advies van de Raad van State

Over de auteur: Tekst Edwin NL U kunt rechtstreeks contact met hem opnemen: klik hier

Gerelateerde artikelen