Nieuws
1 April 2020 | 12.28
Edwin Venema
Edwin Venema
Deel dit artikel

NOW-regeling ook voor goede doelen

De recent bekendgemaakte NOW-regeling is ook van toepassing op fondsenwervende organisaties en overige stichtingen. Als deze een verlies aan inkomsten van minimaal 20% hebben, dan kunnen ook zij via de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen.

NOW-regeling ook voor goede doelen

Na de bekendmaking van de regeling door minister Koolmees begin deze week, was er enige onduidelijkheid over de werkingssfeer voor not for profit-organisaties, zoals fondsenwervende goede doelen en andere (charitatieve) stichtingen, omdat sprake was van 'omzet-verlies'. Bij sommige werkgevers is het ‘normale’ omzetbegrip van opbrengsten uit goederen en diensten niet goed toepasbaar. Hierbij kan worden gedacht aan diverse not-for-profit organisaties waar in plaats van een winst-en-verliesrekening een exploitatierekening of staat van baten en lasten wordt opgesteld. Baten die voortvloeien uit normale activiteiten van deze rechtspersoon worden in veel gevallen met een andere benaming aangeduid. De opbrengsten uit de reguliere bedrijfsactiviteiten worden hier ook wel aangeduid als baten. Deze worden voor het doel van deze regeling meegenomen met de omzet. Deze werkgevers krijgen namelijk financiering vanuit (semi)publieke middelen en dat zorgt natuurlijk ook voor opbrengsten van waaruit de loonkosten worden betaald.

Daarom worden de baten, opbrengsten en andere voordelen, zoals uitkeringen, subsidies, renteopbrengsten en bijdragen vanuit een overheidsinstelling of andere opbrengsten, zoals giften, of declaraties vanuit zorgverzekeraars ook als omzet gezien voor deze regeling. Indien er sprake is van een (meer-)jaarlijkse subsidie (of andere baten) of langer tijdvak dan het aanvraagtijdvak moeten deze inkomsten naar rato worden verdeeld over die maanden voor zover de grondslagen die worden gehanteerd in de jaarrekening hier niet reeds in voorzien.

Algemene info over de NOW-regeling:

Wat is NOW?

U hebt door een buitengewone gebeurtenis zoals het coronavirus minder of geen werk voor uw personeel. U kunt dan via NOW een substantiële tegemoetkoming krijgen in de loonkosten. Hiermee kunt u werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. U krijgt van UWV een voorschot.

De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging met 3 maanden. Verlies aan inkomsten vanaf 1 maart 2020 komt in aanmerking voor tegemoetkoming.

Ook bij omzetverlies door andere oorzaken dan de uitbraak van het coronavirus kunt u gebruik maken van de NOW-regeling.

Voorwaarden voor NOW

Als u NOW aanvraagt bent u verplicht géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor uw werknemers in de periode waarvoor u tegemoetkoming krijgt.

U verwacht ten minste 20% verlies aan inkomsten.

De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die u eenmalig kunt verlengen met nog eens 3 maanden (er kunnen extra voorwaarden gelden voor verlenging).

NOW is voor onkomstendalingen vanaf 1 maart 2020.

Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring verplicht.

Hoe kunt u NOW aanvragen?

U doet uw aanvraag bij UWV. UWV streeft ernaar dat u vanaf 6 april 2020 een aanvraag kunt indienen. Als u aan de voorwaarden voldoet, krijgt u binnen 2 tot 4 weken een voorschot.

>Veelgestelde vragen over de NOW-regeling: klik hier

Over de auteur: Tekst Edwin NL U kunt rechtstreeks contact met hem opnemen: klik hier

Gerelateerde artikelen