Nieuws
26 May 2020 | 17.27
Edwin Venema
Edwin Venema
Deel dit artikel

Nieuws voor stichtingen over NOW-regeling 1 en 2

Het kabinet kwam recent met wijzingen voor de loontegemoetkomingsregeling NOW die sinds maart onderdeel is van het economisch noodpakket. Na het eerste pakket (NOW 1) komt er nu dus ook een tweede (NOW 2). Ook goede doelen en andere stichtingen kunnen gebruikmaken van de noodpakketten. Wel moet uw organisatie kunnen aantonen dat er een verlies aan inkomsten van minimaal 20% is.

Nieuws voor stichtingen over NOW-regeling 1 en 2

Accountantsverklaringen

Het kabinet had eerder besloten om bij het definitief vaststellen van de NOW-subsidie in sommige gevallen een accountantsverklaring verplicht te stellen. Om te bepalen voor welke organisaties dat van toepassing is, zijn nu twee grenzen vastgesteld. Voor de NOW zal de accountantsverklaring verplicht gesteld worden voor instellingen die een voorschot (80% van het verleende subsidiebedrag) hebben ontvangen van €100.000,- of meer.

Zelf een inschatting maken

Valt de feitelijk toegekende subsidie hoger uit dan €125.000 na een laag voorschot waarvoor geen accountantsverklaring nodig was, dan moet er alsnog zo’n verklaring komen. Instellingen die een voorschot van minder dan €100.000,- hebben ontvangen zullen zelf moeten inschatten of de subsidie op €125.000,- of meer zal worden vastgesteld, waardoor ook zij een accountantsverklaring nodig hebben. Om de berekening die daarvoor nodig is te kunnen maken, zal een online rekentool beschikbaar worden gesteld.

Steekproefcontroles achteraf

Dat betekent dat er in situaties waarin geen accountantsverklaring nodig is, wél controle plaatsvindt. De werkgever is verantwoordelijk voor de informatie die hij bij de aanvraag en de vaststelling van de subsidie verstrekt. De werkgever dient voor de omzet en de loonsom een zodanig controleerbare administratie te beheren, dat achteraf gecontroleerd kan worden of een subsidie terecht is verstrekt. De verzoeken tot vaststelling waarbij geen accountantsverklaring is vereist, worden steekproefsgewijs gecontroleerd.

Een ‘derdenverklaring’

Daarnaast zal - als geen accountantsverklaring overlegd hoeft te worden - bij het verzoek om vaststelling van een subsidie met een voorschot boven de €20.000 of een vaststellingsbedrag boven de €25.000,-, een verklaring van een derde overlegd moeten worden die de omzetdaling bevestigt. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een administratiekantoor, financieel dienstverlener, of brancheorganisatie. De Belastingdienst vraagt een dergelijke derdenverklaring ook bij uitstel van betaling bij bijzondere omstandigheden.

 

Belangrijkste punten NOW 2

  • De regeling is een vergoeding op de loonsom in de periode juni, juli en augustus
  • De inkomstenterugval mag berekend worden over de driemaandsperiode juni t/m augustus of de periode juli t/m september of de periode augustus t/m oktober. Hierbij is van belang dat de periode aansluit op de driemaandsperiode waarover vanuit NOW 1 de inkomstenterugval was berekend
  • Ook als de stichting geen beroep heeft gedaan op NOW 1, mag zij een beroep doen op NOW 2, als er maar minimiaal 20% inkomstenterugval wordt verwacht; evenals in NOW 1 gelden alle baten uit reguliere activiteiten als inkomsten. De inkomstenterugval in een bepaalde periode moet berekend worden uitgaande van een kwart van de inkomsten uit 2019
  • Vanaf 6 juli kan de tegemoetkoming uit NOW 2 worden aangevraagd
  • Ook over de NOW 2-tegemoetkoming moet na afloop een verantwoording worden overlegd, al dan niet met accountantsverklaring (zie hiervoor NOW 1)

Overige punten NOW 2 relevant voor stichtingen

Opslag: de vaste (forfaitaire) opslag voor onder andere vakantiegeld, pensioenpremie en andere werkgeverslasten worden verhoogd van 30 naar 40 procent. Daarmee wordt vanuit de NOW ook een bijdrage geleverd aan andere kosten dan de loonkosten om werkgevers nog meer te ondersteunen werkgelegenheid te behouden.

Openbaarmaking: de NOW is een subsidie. De overheid wil over de besteding van publiek geld zoveel mogelijk transparantie. De naam van een aanvrager, inclusief de verleende voorschotten en vastgestelde subsidie, kan openbaar gemaakt worden zonder dat daarvoor eerst een zienswijze gevraagd hoeft te worden. De minister heeft het UWV verzocht deze informatie openbaar te maken. Vanaf eind juni wordt deze op de website van UWV gepubliceerd. Het gaat daarbij uitsluitend om de informatie waarvoor geen zienswijze gevraagd behoeft te worden.

Openstellen tijdvak: Het aanvraagtijdvak van het eerste pakket wordt verlengd van 31 mei naar 5 juni. Dit houdt verband met twee nieuwe mogelijkheden die zijn opgenomen in de NOW: de mogelijkheid om voor de berekening van de loonsom ook te kijken naar de maanden maart, april en mei en de mogelijkheid om bij een overgang van onderneming de omzet op een afwijkende manier te bepalen. Hierdoor kunnen werkgevers die in eerste instantie niet in aanmerking kwamen voor een tegemoetkoming op grond van de NOW mogelijk alsnog succesvol een aanvraag doen. De wijzigingen zullen met terugwerkende kracht gaan gelden, vanaf het moment van verzending van de brief. Werkgevers kunnen dus vanaf nu tot en met 5 juni gebruik maken van deze nieuwe mogelijkheden in de huidige regeling.

Scholing: Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen, zodat werknemers zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Om werkgevers en werknemers daarbij te helpen, trekt het kabinet 50 miljoen euro uit voor het crisisprogramma 'NL leert door', waar mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen.

Bedrijfseconomisch ontslag: In de NOW 2.0 blijft de correctie op de subsidie bij bedrijfseconomisch ontslag bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd. Bedrijven verklaren bij de nieuwe NOW-aanvraag wel dat zij overleggen met vakbonden als zij voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen. Dit sluit aan bij de regelgeving rondom collectief ontslag. Ook blijft de wettelijke bescherming bij ontslag gewoon van kracht.


Raad & daad

Bent u een (fondsenwervende) stichting en wilt u meer informatie? Neem dan contact op Tanja Haremaker RA: t.haremaker@orchestra-contact.com

Over de auteur: Tekst Edwin NL U kunt rechtstreeks contact met hem opnemen: klik hier

Gerelateerde artikelen